HR on-line káva Jolany Jakoubkové

Dne 10.7. od 10:00 bude za spolupráce se Svazem českých personalistů pořádána online akce, kde bude hovořit předsedkyně Asociace provozovatelů firemních školek a dětských skupin ČR Ing. Jolana Jakoubková k tématu firemních školek na klíč. Její informace doplní HR expert Skupiny ČEZ Marie Rosenbergová, která představí možnost a proces zřízení firemní školky jako klíčového benefitu zaměstnavatele.

Registrace na akci je možná zde: Svaz personalistů ČR | Class (scholasticus.com)

Těšíme se na Vás!

Zúčastnili jsme se Fóra rodinné politiky

Ve dnech 6.-7. 6. 2024 se v Jihlavě konal již sedmý ročník Fóra rodinné politiky. Letošním tématem byly dětské skupiny a spolupráce resortů MŠMT, MPSV a UNICEF na projektu s cílem vytvoření komplexního monitorovacího a evaluačního rámce pro předškolní vzdělávání a péči v ČR. Tento projekt má umožnit strategické plánování v oblasti předškolního vzdělávání a péče, hladký přechod dětí mezi službami předškolního vzdělávání a péče a  konzistentnost kvality a přístupů v rámci všech služeb s  cílem zajistit kontinuitu předškolního vzdělávání a péče o  malé děti (0–6 let) v České republice. Více si o něm můžete přečíst zde.

Dále byla diskutována témata spojená se sociálními nerovnostmi, předčasnými odchody ze vzdělávání a flexibilitou rodinného a pracovního života. Zde byly zmíněny i formy předškolní péče v podobě firemních školek.

Ve třech programových blocích proběhlo celkem 21 diskuzních panelů. Akce byla doprovázena i mnohými workshopy a také promítáním filmu #annaismissing v Kině Dukla.

Všechny diskuzní panely je možné shlédnout zde.

Akce se konala pod záštitou MPSV, první dámy Evy Pavlové a politika Víta Kaňkovského.

Zúčastnili jsme se HR kongresu

Svaz personalistů České republiky pořádal dne 30.5. 2024 v prostorách Kina přítomnost v Praze pod záštitou ministra sociálních věcí Mariana Jurečky a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, HR kongres, kde byly řešeny otázky diverzity, flexibility, preferencí při náborech a rovného zacházení. Údaje z výzkumů ukázaly, že zaměstnanecké benefity jsou stále spolu se mzdou nejdůležitějšími parametry při výběru nebo změně zaměstnavatele. Během diskuzí se hledala efektivní opatření pro zajištění rovných příležitostí a vyrovnání mzdových a benefitních rozdílů mezi pohlavími.

Akce se zúčastnili partneři Svazu, kteří hovořili o rovném odměňování, work-life balance či hledání nových příležitostí pro vyvážené pracovní prostředí.

Jako jeden z benefitů přispívající ke sladění pracovního a soukromého života byla zmíněna i firemní školka.

Tématu firemní školky se budeme věnovat 10. července na HR on-line kávě a podzimním HR kongresu.

Může být dřívější návrat do práce pro dítě přínosný?

V návaznosti na zrušení čtvrtého roku na rodičovské dovolené se objevily mnohé diskuze ohledně přínosnosti nástupu dětí do předškolního zařízení a jeho vlivu na další  studijní úspěchy.

Na základě šetření vedeným ekonomkami Klárou Kalíškovou a Alenou Bičákovou byl prokázán negativní dopad čtyřleté rodičovské dovolené jak na děti, tak i na rodiče s nižším vzděláním. Jejich další studie zabývající se postavením matek na trhu práce poukazuje na zvýšení rizika nezaměstnanosti žen při pozdějším návratu na trh práce.

Ekonomky pracují s indikátorem NEET, Not in Education, Employment or Training – ti mladí ani nepracují, ani se nevzdělávají, který implikuje pozdější nástup do mateřské školy a nemožnost dohnat dovednosti, hlavně ty sociální oproti vrstevníkům, kteří do předškolního zařízení nastoupili kolem třetího roku. Argumentem je potřeba i jiných podnětů než jen ze strany rodiny, avšak nadále je diskutabilní, kdy je ideální věk nástupu dítěte do předškolního zařízení.

Více se dočtete v článku zde.

Novinky v oblasti rodinné politiky

MPSV vydalo první Zpravodaj letošního roku, RODINA, Zpravodaj odboru rodinné politiky, ochrany dětí a sociálního začleňování. Dočtete se v něm nejen o projektech na podporu a zvyšování kvality služeb a péče a slaďování osobního a pracovního života, o národních dotačních titulech, výzkumech a metodikách v oblasti seniorské politiky, ale také i o konferenci Fórum rodinné politiky, které se bude letos konat ve dnech 6.-7.6. v Jihlavě a my se ho za Asociaci také zúčastníme. Více informací se dozvíte zde. Registrace probíhají přes tento odkaz. Detailní program a jednotlivé bloky naleznete zde.


Účast na Veřejné konzultaci k revizím

Dne 2.4. 2024 spustil Národní pedagogický institut Veřejnou konzultaci k revizím Rámcových vzdělávacích programů pro předškolní a základní vzdělávání. Tato možnost vznést své podněty a připomínky bude možná až do 31.5. 2024. My se této konzultace také aktivně účastníme, jelikož si uvědomujeme důležitost inovace vzdělávacího obsahu v každodenní práci s dětmi předškolního věku.

Nové RVP PV vychází ze čtyř vzdělávacích oblastí a akcentuje rozvoj dvou gramotností, čtenářské a matematické. Zohledňuje osvojení osmi klíčových kompetencí, mezi nimiž je i například kompetence digitální a pracovní. Výstupem jsou definované očekávané výsledky učení ke každé z jednotlivých kompetencí.

Detailní návrh revidovaného Rámcového vzdělávacího programu naleznete zde.

Spolupráce s gestory předškolních zařízení

Dne 18.3. 2024 pořádalo MŠMT odborný panel na téma Předškolní vzdělávání v datech. V rámci akce byla prezentována data z domácích a zahraničních studií, předpokládaný demografický vývoj počtu dětí ve věku dvou až šesti let či změny v oblasti sběru dat a školské matriky. Mimo to byla diskutována i klíčová témata týkající se aktualizace obsahu vzdělávání, odkladů povinné školní docházky nebo rovných příležitostí ve vzdělávání.

Předsedkyně Asociace soukromých firemních školek a dětských Jolana Jakoubková vystoupila na tomto panelu s prezentací na téma Aktuální výzvy a jejich návrhy řešení v předškolním vzdělávání a v oblasti výchovy a péče. Výstupem této akce jsou mnohé podnětné návrhy na legislativní změny (definování dětí cizinců, zápis do rejstříku MŠMT), ale také i podněty k vzájemné spolupráci příslušných gestorů, především MŠMT a MPSV.

Věříme, že propojování příslušných aktérů na poli předškolního vzdělávání a péče je důležitá a přínosná pro budoucí rámcové zajištění kapacit pro děti předškolního věku.


Mezinárodní spolupráce

Předsedkyně Asociace soukromých firemních školek a dětských skupin Jolana Jakoubková se zúčastnila akce litevské společnosti PPMI, jež se zaměřuje na analýzu veřejné politiky. Tato společnost spolupracuje s Mezinárodní organizací práce OSN na projektu na Ukrajině, jehož hlavním cílem je pomoci ukrajinské vládě zavést alternativní možnosti péče o děti v oblasti předškolního vzdělávání. Cílem projektu bylo sdílení dobré praxe v postupech postkomunistických zemí, které by byly aplikovatelné i na Ukrajině.

Jolana Jakoubková ve své prezentaci představila její zkušenosti v poskytování služeb firmám při zakládání firemních školek. Hovořila o tom, co je nutné k založení firemní školky s ohledem na legislativní stránku, specifické potřeby daných firem a také i o samotném provozování. Jednou z firemních školek, kterou v rámci sítě společnosti Firemní školky zřídily pro Skupinu ČEZ, je i Dětská skupina Watík. Za Skupinu ČEZ vystoupil její zástupce z oblasti HR, Ing. Petr Kotouč, který ve svém příspěvku zmínil kroky, které vedly firmu k založení firemní školky, právní předpisy, které bylo nutné dodržet, a také efektivitu tohoto řešení. Dále také nabídl pomoc při budování firemní školky na Ukrajině, do čehož se připojila i moldavští zástupci.

Wellbeing ve školách

Naši členové ze sítě Firemních školek se účastnily týdne Wellbeingu ve školách, který se konal v termínu od 13. – 20.2.. Hlavní koncept týdne byl tvořen společností  Partnerstvím pro vzdělávání 2030+. Akce byla doprovázená různými workshopy, webináři na vybraná témata, kterých se mateřské školy a dětské skupiny zúčastnily. Dále k tématu duševního zdraví a psychické pohody dětí byly vytvořeny materiály, jež budou aplikovány ve vzdělávání našich dětí.

Tématiku duševního zdraví vnímáme jako velmi důležitou, proto se naši členové účastní i dalších zajímavých webinářů, například 11.4. webináře na téma Traumatizované dítě v mateřské škole pořádaného Národním pedagogickým institutem.